Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Memnuniyetsizliin altan alta ileyii devam ediyor. Öfke büyüyor, isyanlarn ve kargaalarn yeni dalgalar balayacak. Niçin? Çünkü 2011 olaylar yeni bir politik gerçekliin önceden habercisi. Bu gerçeklik imdinin içinde hareketsiz yatan ütopyac gelecein snrl, bozuk -hatta bazen sapkn- bir fragman.

"Elinizdeki kitap, mevcut konstelasyonun bu tür bir "bilisel haritas"n (Jameson) çkarma çabasna katk sunmay hedeflemektedir. Günümüz kapitalizminin balca özellikleri ksaca tanmlandktan sonra toplumsal antagonizmalara tepki olarak ortaya çkan gerici olgulara (özellikle popülist isyanlara) odaklanarak günümüz kapitalizminin hegemonyac ideolojisinin ana hatlarn ortaya koyuyoruz. Kitabn ikinci bölümünde 2011'de ortaya çkan iki büyük özgürlükçü hareketi ele alyoruz: Arap Bahar ve Wall Street gali. Son olarak da, The Wire üzerine bir tartma balatarak, sistemin güçlü ileyiine katkda bulunmadan sistemle nasl dövüülebilecei gibi zor bir soruyla hesaplayoruz. "
-S. Zizek-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 176

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 162

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785986232

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tehlikeli Rüyalar Görme Yl"

Tehlikeli Rüyalar Görme Yl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima