Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kösem Sultan odasna gelen Behram Aa'ya adeta yalvarrcasna sordu.

"Hamza nerede, biliyor musun?"

Behram Aa durumun ciddiyetini anlamt. Ancak elinden gelen bir ey yoktu. Kösem Sultan'sa yal gözlerini ona dikip bir daha sordu.

"Onu bulabilir misin Behram? Bir an önce Hamza'y bulmamz lazm. Tek çaremiz bu."

Hümaah Sultan Osmanl tarihinin üç önemli kadnn; Kösem, Turhan ve ekerpare'yi, odalarna hapsettirip küçük düüren bir Çerkez güzeli. Nam dier Telli Haseki. Sultan brahim'in sekizinci ve son kars olan Hümaah Sultan, hasekilii döneminde Osmanl Saray'nn mutlak hâkimiydi. Dahas koca imparatorluun kaderi iki dudann arasndayd.

Peki, ya Hamza? Kösem Sultan'n yana yakla aratt bu delikanlnn kimdi? Onu Telli Haseki karsnda bu kadar güçlü ve tehlikeli klan sr ne olabilirdi?

skender Fahrettin Sertelli, 17. yüzyl Osmanl'snda, Samur ve Amber Devri olarak adlandrlan bir dönemde geçen, ak ve macera dolu tarihi romanyla sizi soluksuz brakacak. mparatorluu çökerten entrikalara, saray içi gizli hesaplamalara ve celladn gölgesindeki hayatlara tank olun.

nce Kapak:

Sayfa Says: 312

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 161

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785887171

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Telli Haseki Hümaah Sultan"

Telli Haseki Hümaah Sultan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima