Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tendres van ser els dies

Francesc Pané i Sans
pubblicato da Pagès editors

Prezzo online:
6,99

A mig camí del record i de les memóries, Tendres van ser els dies són vint proses que expliquen com érem els homes i les dones del poble als anys cinquanta i seixanta, amb arrels en la terra i amb la mirada al cel, esperant el pa de la pluja, l'amor de les collites i les carícies del sól. Escrites amb una veu mansa i amb la lletra endolcida, els lectors trobaran en les descripcions de Tendres van ser els dies tot l'aroma, el gust sencer i el so harmónic d'un món que caminava lent entre la bellesa de les coses simples i el coneixement d'una sensualitat primitiva i rotunda.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pagès Editors

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2009

Lingua Catalano

EAN-13 9788497798549

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tendres van ser els dies"

Tendres van ser els dies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima