Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zrozumienie podstaw teorii gier (znanej równie jako teoria zachowa strategicznych i interaktywna teoria decyzji) w zaledwie 50 minut dziki tej praktycznej i zwizej ksice. Teoria gier polega na badaniu konsekwencji strategicznej interakcji (czyli negocjacji, konkurencji i wzajemnej pomocy) pomidzy rónymi "graczami", z których kady dy do realizacji wasnych celów. Wyranie pokazuje wspózaleno firm, pastw i jednostek oraz pomaga nam zrozumie relacje wadzy w negocjacjach, co oznacza, e ma cenne zastosowania w ekonomii, analizie konfliktów i podejmowaniu decyzji. Ta ksika zapewni Ci porczne wprowadzenie do zoonoci interakcji spoecznych i praktycznych zastosowa teorii gier w wielu dziedzinach. Oprócz nauki wdraania strategii w interakcjach z innymi, rozwaysz wiele przykadów, takich jak klasyczny problem dylematu winia, dowiesz si o niedoskonaociach narzdzia, w tym o wzgldnej trudnoci zastosowania go w rzeczywistych sytuacjach, oraz poznasz pokrewne modele, takie jak gry ustalone i gry nieskoczone.

O teorii gier : Pocztki teorii gier sigaj renesansu, kiedy to pojawiy si pierwsze analizy gier strategicznych, cho adna formalna teoria nie istniaa a do XIX i XX wieku. Teoria ta bada interakcje spoeczne i stawia sobie za cel udowodnienie, e jednostki, firmy i pastwa s wzajemnie zalene. W rezultacie najkorzystniejszym krokiem dla wszystkich zaangaowanych jest znalezienie równowagi, która odpowiada wszystkim stronom. Cho wspópraca moe nie by najatwiejsz rzecz na wiecie, najlepszym sposobem radzenia sobie z koniecznoci wspódziaania jest jej zrozumienie, a nie zwalczanie. W tej ksice odkryjesz, jak teoria gier moe ci pomóc, nauczysz si stosowa j w rónych dziedzinach i wykorzystasz wyniki do opracowania odpowiedniej strategii. Jasne wyjanienie korzyci i potencjalnych wad metody, omówienie praktycznego studium przypadku oraz wprowadzenie do pokrewnych modeli da ci narzdzia potrzebne do dostosowania podejcia do twojej sytuacji.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Teoria gier"

Teoria gier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima