Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ters Adam her eye "ters" bakan öfkeli bir adamn ve "baka türlü bir dünya"ya ulamak için mevcut dünyaya kar giritii saldrnn hikâyesini sunuyor. Varoluçu bir sorgulamayla radikal bir siyasi eletiriyi bir araya getiren, yaklak otuz yl önce yaymlanp "kaybolan" bu sert romann günümüzün sahih okurlarna anlatacak çok eyi var.

Bu roman mühim klan ey her eyden önce bir "öfke" metni olmas. Yaad dünyaya öfkeyle bakan ve eylerin temelini sarsmaya çalan aksi bir anti-kahraman kötülüü sahiplenerek, dünyay mahveden sözde "iyileri" tehir etmeye giriir. Özarkça bu açdan arkada ve çada Ouz Atay'a benziyor. Ve "öfke damar"n Tutunamayanlar' ve Tehlikeli Oyunlar' akla getiren bir "tür çeitlilii" ve ironiyle edebiyata tercüme ediyor.

"Övgü ve yergi son bulup asl meseleye dönüldüünde görülecektir ki, hayat ve akl ayn yerde durmuyor."

Bir "Kayp" Romann Hikâyesi (Önsöz)

lk yaynlandnda (1986) kymeti pek bilinmemi bu "kayp" roman kefediim bir bakma Ouz Atay sayesinde oldu. Geçen sene Atay'a dair bir atölye çalmas hazrlarken, Yldz Ecevit'in biyografisinin bir ksmnda bir iki cümleyle Ters Adam'dan ve yazar Barlas Özarkça'dan bahsediliyordu. Bu "Ouz Atayvari" romann yazar ayn zamanda Ouz Atay'n yakn arkadalarndan biriydi. Ama her ne hikmetse, günümüz okurlar -Atay "fanlar" dahil- bu romann ve yazarnn varlndan bihaberdi. Bir kayp hazine bulduum hissiyle, Nadir Kitap'tan (evet "nadir") kitab smarladm. Ve evet, kayp bir edebi hazineyle karlatm. Türkçe edebiyattaki kayp "demonik" anlatlardan biri sahaflarda sararm bir basknn içinde kefedilmeyi bekliyordu. Modern Türkçe edebiyat çizgisinde Yusuf Atlgan ve Ouz Atay aras bir yerde duran Barlas Özarkça'nn bir anlamda "yeniden kefedilmesi" farzd. Encore'u arayp Mehmet Öznur'a kitaptan bahsettim: "ahane bir roman buldum." Böylece kitabn yayn serüveni balad.

Bu roman günümüz okurlar ve yakn edebiyat tarihi açsndan mühim klan çok ey var. Her eyden önce bu bir "öfke" metni (çada edebiyatta gitgide azalan bir özellik); yaad dünyaya öfkeyle bakan ve eylerin temelini sarsmaya çalan bir "ters" adamn, aksi bir anti-kahramann hikâyesi. Ve bütün anti-kahramanlar gibi kötülüü sahiplenerek, dünyay mahveden sözde "iyileri" tehir etmeye girien bir sese ve baka sahip. Özarkça bu açdan arkada ve çada Ouz Atay'a benziyor. Ve "öfke damar"n Tutunamayanlar' ve Tehllikeli Oyunlar' akla getiren bir "tür çeitlilii" ve ironiyle edebiyata tercüme ediyor. Tarihi metinleri, siyasi propoganda metinlerini, romantik iirleri, resmi devlet dilini, tiyatro metinlerini ve hatta bilimkurgu metinlerini iç içe geçirerek bir "postmodern parodi" sunuyor.

Romann aksi anti-kahraman Fahri'nin hedefinde, tpk Atay'n metinlerinde olduu gibi, yavan ve konformist orta-snf burjuva hayat var. Romanda "Korkuyu Beklerken"deki tehdit mektuplarn andran bir "tehdit yayn" bile var. "Radyolardan, tehlike bir gün sizin de kapnz çalar anonslar verdirtmeliydim... Ayn ses avizelerden, prizlerden, gölgelerden, ktan fkrmalyd: Tehlike bir gün sizin de kapnz çalar..." Romann üstlendii bu "dierlerini sarsma" misyonuna, anlatcnn kendini deeledii bir "varoluçu" ton da elik ediyor. Bu açdan da isim benzerlii tad Aylak Adam' akla getiriyor. C.'yi biraz daha karanlk ve daha öfkeli düünün, Fahri'ye ulaabilirsiniz.

Roman kayda deer klan bir dier ey de ülke tarihiyle, Cumhuriyet anlatsyla ve elbette Dou-Bat meselesiyle Tanpnar' akla getiren bir tonla hesaplamaya girimesi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün gizli varln kitabn çeitli yerlerinde

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786010837

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ters Adam"

Ters Adam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima