Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az edutainment mûfaja hazánkban még nem annyira ismert és kedvelt, mint a mûfaj névadó nyelvterületein, az angolszász országokban. A mûfaj az education (=nevelés, oktatás) és entertainment (=szórakozás, idõtöltés) szavak házasításából ered. Azt fejezi ki, hogy lehet szórakoztatva is oktatni és regényolvasás közben is tanulni. A mûfaj kényes egyensúlyt feltételez a sztori, a történet és az azt megszakító, magyarázó részek közt. Kevesen tudják ezt az egyensúlyt megtalálni. A Szerzõnek, Németh János Pálnak ez sikerült.

(a Kiadó)

Elõszavában ekként vall a könyvrõl: "Amikor az Üzleti informatika tárgyat tanítottam fõiskolai BA-szintû közgazdász hallgatóknak, azzal szembesültem, hogy a hallgatók nem csupán az informatikai részt értik meg nehezen, hanem a mögötte meghúzódó közgazdasági, üzleti, vállalkozási és vállalati ismereteik sem eléggé gyakorlatiasak ahhoz, hogy ezt a két világot a tárgy keretein belül össze tudják kötni.
Ekkor fogalmazódott meg bennem az elhatározás, hogy egy olyan könnyed hangvételû ismeretterjesztõ könyvet írjak, amelyben egy hétköznapi történet keretein belül, hétköznapi figurák segítségével teszem közérthetõvé az üzleti informatikát és azokat a gazdasági, vállalati tevékenységeket, amelyeket támogat. 

Rejtõ Jenõtõl és az Üvegtigrisbõl ihletet merítve törekedtem rá, hogy a történet elég szórakoztató legyen ahhoz, hogy a téma iránt kevéssé érdeklõdõk is végigolvassák és így alapszinten megértsék a témát. Azok számára, akiket mélyebben érdekel az elméleti háttér, minden fejezet végén összefoglaltam a tanultakat, nem regényes formában. A könyv szerkezete ezáltal két részre oszlik, a regényes részt fejezetenként követi az elmélet, azért, hogy minél szorosabb legyen a kapcsolat és közvetlenül lehessen kötni a tanultakat a könnyebben emészthetõ történethez. Ebbõl is adódik, hogy ez a könyv se nem regény, se nem tankönyv. Éppen ezért nem javaslom senkinek, hogy egy gondosan szerkesztett tankönyv helyett olvassa vizsgára készülve. Végképp nem gondolom, hogy a regényes rész versenyre kelhet bármilyen szépirodalmi mûvel.

A könyv megírásakor az informatikai szakmai-elméleti gondolati ívben és tartalomban Gábor András és munkatársai: Üzleti informatika (Aula Kiadó, 2007) címû könyvét vettem alapul és használtam fel." 

Németh János Pál

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Informatica e Web » Certificazione informatica

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633641491

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "The Dotfather"

The Dotfather
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima