Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Duister en schokkend meesterwerk uit de negentiende eeuw over lust, schuld en boete in de achterbuurten van Parijs' `Thérèse Raquin' van Émile Zola, voor het eerst gepubliceerd in 1867, is een duister en schokkend meesterwerk over lust, schuld en boete in een somber achterafstraatje van Parijs. Wanneer Thérèse Raquin wordt gedwongen te trouwen met de ziekelijke Camille, ziet ze een sober leven voor zich dat elke avond naar hetzelfde koude bed leidt en elke ochtend naar dezelfde lege dag. Ontsnapping komt in de vorm van de vriend van haar man, Laurent, en Thérèse stort zich halsoverkop in een affaire. Er lijkt maar één obstakel voor hun geluk: Camille. In deze roman analyseerde Zola de dierlijke driften van zijn personages alsof het een wetenschappelijke studie betrof. Daarmee is `Thérèse Raquin' een schoolvoorbeeld van naturalisme. Het levenswerk van Zola was de romancyclus `Les Rougon-Macquart', over het Franse leven in het midden van de negentiende eeuw.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789020416442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Thérèse Raquin"

Thérèse Raquin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima