Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Things we never got over - Lucy Score
Things we never got over - Lucy Score

Audiolibro Things we never got over

Lucy Score
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
14,99

'Things we never got over' is het verrassende eerste deel in de Knockemout-serie van Lucy Score.

Naomi heeft een slechte dag. Ze is haar eigen bruiloft ontvlucht, wordt bedrogen door haar onsympathieke en beruchte tweelingzus en krijgt plotseling de zorg voor een nichtje van wie ze niet eens wist dat ze bestond. Bad Boy Knox heeft geen plaats voor drama in zijn leven, maar een knappe vreemdelinge zet alles op z'n kop. Haar leven implodeert recht voor zijn neus en hij besluit haar te helpen. Zodra ze alles weer op de rit heeft, kan hij terugkeren naar zijn eigen, rustige leven. Tenminste, dat was het plan

Dettagli down

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 17:05.42

Pubblicato 27/06/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789020555035

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Things we never got over"

Things we never got over
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima