Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den internationalt ansete Thomas Mann-forsker professor, dr.phil., Børge Kristiansen fremlægger i Thomas Mann - Digtning og tankeverden summen af et livslangt arbejde med den store tyske forfatter og hans værk. Med stor indsigt og forbilledlig klarhed udlægger han det livsfilosofiske udgangspunkt og omdrejningspunkt for forfatterskabet og leverer en samlet analyse af næsten hele værket, såvel det skønlitterære som det essayistiske. Herved lukker han det på én gang op for den almindelige Thomas Mann-interesserede læser og leverer et vægtigt bidrag til Thomas Mann-forskningen med en række nye perspektiver og indsigter. Udgangspunktet for Thomas Manns forfatterskab er Nietzsches nihilismediagnose. Tabet af de kristne trossandheder placerer Thomas Mann i en historisk tærskelsituation, hvor han bag sig kun har værditomrummet efter opløsningen af den kristne tilværelsesforklaring og foran sig kun den abstrakte uendelighed. Han befinder sig i friheden fra konkrete orienteringssystemer og bliver derfor til den i filosofisk forstand uvidende, der kun ved, at han intet kan vide, eftersom intet lader sig begrunde absolut. Han må for ikke at forråde den "håbløse uvidenheds bevidsthed" være ironisk forbeholden over for alle standpunkter og ideologiske perspektiveringer, så disse aldrig får karakter af forpligtende sandheder, men bliver stående i den rene muligheds kategori. I Thomas Manns værker finder vi ikke entydige budskaber, men kun åbne eksperimenter med mange forskellige orienteringsmodeller. "Friheden fra" implicerer tillige individets frisættelse fra absolutte bindingsinstanser, hvilket sammen med menneskesynet udgør et centralt problemfelt i forfatterskabet. Mennesket er ifølge Thomas Mann ikke et autonomt væsen, der formår at sætte grænser og respektere dem, men i "friheden fra" tager den driftsdominerede natur magten over fornuften, bryder med den civiliserede adfærds normativitet og forvandler civilisation til dionysisk barbari. Disse problemstillinger udvikles og perspektiveres under inddragelse af figurfremstillingen, frihedsbegrebet, civilisationsforståelsen, tids-, kultur- og historieopfattelsen i hele forfatterskabet samt gennem en tekstnær analyse og fortolkning af Den lille hr. Friedemann, Gladius Dei, Tristan, Tonio Kröger, Døden i Venedig, Loven og Trolddomsbjerget. Børge Kristiansen (f. 1942) er professor emeritus i nyere tysk litteratur (Københavns Universitet) og en af de førende Thomas Mann-forskere på internationalt plan. Han har skrevet flere bøger om Thomas Mann, en bog om Henrik Pontoppidan og hans forhold til Schopenhauer og Nietzsche samt en lang række artikler om tysk litteratur fra Luther og frem til Max Frisch.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771283327

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Thomas Mann"

Thomas Mann
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima