Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Thug. L'odi que dónes

Angie Thomas
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
7,99

Starr és una noia negra de 16 anys de classe mitjana, amb amics i una parella blanca. La seva plàcida i poc conflictiva vida s'acaba quan presencia l'assassinat d'un amic seu, Khalil, un noi negre de la mateixa edat, que anava desarmat, a mans d'un policia blanc.

Starr vol que es faci justícia, però els seus dos mons entren en col·lisió i comença a rebre amenaces i pressions des de les dues bandes.

Una novel·la reivindicativa que tracta una realitat que està a l'ordre del dia: el moviment Black Lives Matter.

El títol fa referència a una cançó del raper Tupac Shakur per indicar que l'odi només genera més odi i violència.

Amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità » Sport e Tempo libero » Attività manuali

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/05/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788416716388

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Thug. L'odi que dónes"

Thug. L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima