Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drew på 12 år er på ferie hos sin grandtante i familiens gamle hus. Ved et magisk tilfælde kommer Drew til at bytte tilværelse med sin afdøde slægtning Andrew, der boede i huset i 1910, da han var på Drews alder. Det er faktisk sjovt nok, indtil Andrew nægter at bytte igen. Spørgsmålet er, om Drew nu er fanget i fortiden for evigt? Mary Downing Hahn (f. 1937) er en amerikansk forfatter, der har skrevet over 20 bøger til børn og unge. Hendes bøger har opnået stor popularitet både i hendes hjemland og i udlandet. Flere af hendes værker er blevet oversat til dansk.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Horror e fantasmi per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Horror e fantasmi » Libri per Conoscere » Luoghi e persone

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/01/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726339796

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tilbage til nutiden"

Tilbage til nutiden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima