Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ting som bär våra minnen

Dina Rajs - Hakan Liljemarker - Jovan Rajs
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
10,26

Dina och Jovan Rajs föddes i forna Jugoslavien och deras uppväxt präglades av förintelsen. Dina som gömd med falska identitetshandlingar och i ständig rädsla för att bli upptäckt, Jovan både som gömd och som fånge i flera koncentrationsläger. Här berättar de sin historia genom ting som de burit med sig genom livet. Det är saker som vid första anblick kan te sig triviala, men som tillsammans vittnar om ett liv som överlevande. En papperslapp, ett släktfoto, en förlovningsring, ett schackspel - saker som gömdes när de tvingades lämna sina hem. Saker som påverkat deras sätt att tänka och känna, som påminner om deras historia och som format dem genom livet.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/04/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178871605

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ting som bär våra minnen"

Ting som bär våra minnen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima