Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Text adaptat

Joanot Martorell
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
4,99

Pel cavaller Tirant lo Blanc, la reconquesta de l'Imperi de Constantinoble va lligada a la conquesta del cor i el cos de la princesa Carmesina, filla de l'emperador. Són les dues cares d'una mateixa moneda, que troba en els episodis amorosos un món de l'esperit segurament més ric i complex que als del camp de batalla. En aquesta novel·la l'amor s'explora des de tota les seves varietats i matisos, tant físics com psicològics, des de les formes deutores de l'amor cortès fins a les conductes més novedoses i eròtiques. Aquesta és la selecció dels episodis de lectura obligatòria pels alumnes de batxillerat, en adaptació moderna i amb propostes de treball.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2012

Lingua Catalano

EAN-13 9788415192442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Text adaptat"

Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Text adaptat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima