Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tirant lo Blanc

Joanot Martorell
pubblicato da Editorial Minimal

Prezzo online:
3,99

"Tirant lo Blanc" és l'obra més important de les lletres valencianes, escrita pel cavaller Joanot Martorell i publicada l'any 1490. L'autor presenta la figura d'un heroi que aconsegueix el somni de la cavalleria medieval: l'alliberament de Constantinoble de mans dels turcs i la conversió al cristianisme de tota la Mediterrània. Un cavaller model de virtuts, valentia i força, però, a diferència del poder meravellós i exagerat d'altres herois literaris, és també un cavaller humanitzat, capaç de sentir i patir els efectes de l'amor que l'inspira la princesa Carmesina.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Editorial Minimal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2014

Lingua Catalano

EAN-13 9788416196470

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tirant lo Blanc"

Tirant lo Blanc
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima