Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu kitapta amacm kapsaml bir toplumsal deime kuram oluturma yolunda gösterilen çada bir çabay deerlendirmektir. Böylece bu kitap 'toplumsal deime üzerinde' dier bir genel çalma olmayp, kapsam, 'deime' olgusuna ilikin mevcut bir bak açsnn irdelenmesiyle snrlandrlmtr. Bu nedenle Marksizm veya 'çatma kuram' gibi dier rakip yaklamlara snrl atfta bulunulmutur. Neo-evrimcilik olarak bilinen bu belirli bak açsn seçiimizin nedenini iki açdan ele alabiliriz: Amerika sosyolojik etkinliin en dinamik ve en etkili merkezi olarak kalacaksa, neo-evrimcilik veya ilevselci toplumsal deime kuramn bugün Amerika'da deimeyi açklamada tek ve en kalc ve dominant yaklam olarak kabul etmek gerekir. kinci olarak, neo-evrimciliin toplumsal yaamda deimenin içselliini vurgulayan uzun dönemli ve hatta kar gelinmemi, daha hala canlln koruyan bir gelenei, modern sözcüklerle, deyim ve uslûpla ifade ettiini belirtmek yerinde olur. Neo evrimciliin bu analizi çerçevesinde, ilevselci deime kuramn varisi olduu bu daha geni kapsaml gelenein doasna ve snrllklarna k tutacamz ümit ediyorum.

Toplumsal deime sorunlarnn anlalmasnda neo-evrimci bak açsnn geçerlilii ve yarar, bu çalma boyunca vurgulamak istediim nokta olmutur. Dolaysyla, birinci bölümde çada ilevselci yaklamn geçmiine ilikin ileri sürmü olduum baz önermelere ramen, bilgi sosyolojisi üzerinde bir tez yazma eilimi içinde olmaktan kaçnm oldum. Hatta bu çalmamda kapsaml, ayrntl olmaya da yönelmedim. Bunun yerine, neo-evrimciliin temel mantn anlamada, en fazla 'paradigmatik' görünen kuramclar ve çalmalar üzerinde younlatm. Bu eilimim, niçin u veya bu ölçüde neo-evrimci bak açsn benimsemi siyaset bilimcilerini büyük ölçüde geri plana attm ve niçin görünüte salt politik sonuçlara yönelik tüm referans atladm açklamaktadr. Siyasetçilerin uygulama ilevleri özünde, kuramsal bir çerçeve olarak alglanan neo-evrimci bak açsndan kaynaklanan bir çkarsama niteliini tamaktadr.

Çalmamn son bölümündeki yine ileri sürdüüm baz önermelere ramen, eletirilerim çerçevesinde dier bir 'toplumsal deime' kuram ortaya koymay da düünmedim. öyle ki, sosyolojinin uzun süredir yerleiklik kazanm amacn içinde tayan deime sözcüünün ifade ettii anlamda, ister çekici veya ister uygun olsun, anlaml bir 'deime kuram'nn varlna inanmyorum. Tarihsel deimenin boyutlar ve tipleri o denli çeitlidir ki, herhangi bir kapsayc kuramn daha özel deimenin açklanmasna uygun olmas için çok fazla genellik kazanm olmas gerekir. Hiç kukusuz, bu tür bir deerlendirme tüm genel yaklamlarn böylece hiçbir farkllk göstermeden ayn ekilde deersiz olduu anlamna gelmez. Tam tersine, bu çalmamda böylesi geni yaklamlardan biri adna, toplumsal deimenin esas itibariyle tarihsel doasn ve deime süreçlerini balatan olaylarn özellikle güçlü bir biçimde vurgulayan baz tartmalar ileri sürmü bulunuyorum. Ayn zamanda böylesi bir yaklam, hiç kukusuz, genel bir 'toplumsal deime' kuram olarak deil fakat sadece metodolojik bir çerçeve salayc olarak deerlendiriyorum.

Bu çalmamdaki tartma plânm üçlü bir ayrm içinde sunmaktaym. Ksm bir (bölüm 1 ve 2) açklaycdr: Bu ksmda neo-evrimciliin veya ilevselci toplumsal deime kuramnn geçmii anlatlmakta ve temel ilkeleri ana hatlaryla belirtilmektedir. Üçüncü ksmda (bölüm 6 ve 7) önceki eletirilerin altnda, tüm bu bak açsnn deerlendirilmesi yaplarak açklama ve yorumlarda bir denge salanmaya çallmtr; bu ksmda ayn zamanda alternatif bir bak açs lehine baz önermeler ileri sürülmütür. Ksm iki (bölüm 3, 4 ve 5), neo-evrimci kuramlarn üç sorununun -uygarlk ve uygarln gelimesi, modernleme ve devrim- eletirisel analizine ayrlm olarak, bu çalmann en uzun ve ayn zamanda en temel bölümünü ol

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Gündoan Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785920304

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Toplumsal Deime Anlay"

Toplumsal Deime Anlay
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima