Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kitap 1990'lar sonrasnda gelien "performans toplumunu" deiik veçheleriyle inceliyor. Bat'da on dokuzuncu yüzylda kurulan "aldatc görünüler dünyas"nn yirminci yüzyln ilk yarsnda kültür endüstrisinin gelimesiyle daha da güçlendiini, 1960'larda gösteri toplumuna dönütüünü, 1990'lar sonrasnda ise toplumsal yaamn bir çok alannn bir performans atmosferi içinde yeniden ekillendiini, teatral bir boyut kazandn, öretim üyelerinin, siyasetçilerin performans sergileyen aktörlere dönütüünü, tüketicilerin tüketime ve elenceye daha fazla katlabilmesi için interaktif araçlar gelitirildiini anlatyor.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 110

Dili: Türkçe
Yaynevi: Paloma

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Paloma Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785932208

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Toplumsal Performanslar"

Toplumsal Performanslar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima