Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1980'lerden beri Türkiye'de kurulan saadet zincirlerinin son halkas, "Tosuncuk" lakapl Mehmet Aydn'n kurduu Çiftlikbank oldu. smail Saymaz, "Tosun Bank" diye adlandrd bu saadet zincirinin yükseliini ve Aydn'n binlerce kiinin parasn çarparak yurtdna kaçn anlatyor. Gelir dalmnn bozulmasyla birlikte, emek harcamadan servet edinme hevesiyle ba dönmü insanlarn bazen ilahiler, bazen milli marlar eliinde dolandrlmasnn krk yldr süren öyküsü bu.

"Nasl ki Banker Yalçn, 12 Eylül'ün gardrop Atatürkçülüünü, Titan Kenan 28 ubat iklimini, Jet Fadl'sa slâmc kprdan sermayeye çevirdiyse, imam hatip lisesinden terk olan Tosuncuk Mehmet de bu dönemin milliyetçi ve muhafazakâr kimliine büründü. Çiftlik Bank' 15 Temmuz'a kar verilen direnile özdeletirmekten tutun da, Osmanl'y anlatan bir dizinin oyuncusunu reklam yüzü yapmaya, tesis açllarnda Kudüs'e selam göndermekten, Aydn' Fatih Sultan Mehmed'e benzetmeye kadar her türden hamasete bavuruldu. Liyakatsiz bir bürokrasinin, kamu ihaleleriyle semirtilmi iadamlarnn ve partizanlam memurlarn elinde kalan Türkiye'nin Tosuncuk Mehmetler üretmesi kaçnlmazdr. Gelir adaletsizlii, isizlik ve yoksulluk var oldukça bir Tosuncuk gidecek, bir baka umut taciri gelecektir."

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530838

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tosun Bank"

Tosun Bank
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima