Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tot està per fer i tot és possible

Francesc Torralba Rosselló
pubblicato da Ara Llibres

Prezzo online:
9,99

En el "Llibre de La Marató" d'enguany s'apleguen un conjunt de textos i il·lustracions que tenen com a fil conductor la idea de solidaritat. Cada autor i creador ho ha expressat a la seva manera, a través d'una història, d'una reflexió personal o d'un recurs gràfic. Tots hi han col·laborat generosament i han aportat el talent personal per fer possible aquesta obra conjunta. Cada text és un univers de sentit, un mirada, una perspectiva sobre la solidaritat. Junts teixeixen una visió que recupera l'expressió més genuïna de solidaritat. La solidaritat no és obra d'un dia, ni es resol en un gest. Tant de bo que aquest llibre sigui un estímul per pensar-la, però, sobretot, per practicar-la. Un llibre solidari que diu molt de tu "Aquest any, més necessari que mai, el Llibre de la Marató"

Dettagli

Generi Politica e Società » Comunicazione e Media » Pubblicità e società , Cinema e Spettacolo » Radio e Televisione » Televisione e società

Editore Ara Llibres

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2012

Lingua Catalano

EAN-13 9788415642114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tot està per fer i tot és possible"

Tot està per fer i tot és possible
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima