Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tot het water stijgt

Maryse Condé
pubblicato da NBC - Orlando

Prezzo online:
13,99

De Malinese arts Babakar woont op Guadeloupe, alleen met zijn herinneringen en zijn jeugddromen. Maar door het toeval, of door de voorzienigheid, komt er een kind op zijn pad. De kleine Anaïs heeft alleen hem. Haar moeder, een Haïtiaanse vluchtelinge, is bij de bevalling gestorven. Vergezeld door zijn goede vriend Movar vertrekt Babakar met Anaïs naar Haïti, op zoek naar de familie van het meisje. In dat door politieke chaos verscheurde land sluit hij vriendschap met de Libanese kok Fouad en komt hij een schilderes op het spoor die nog nooit van haar leven ook maar één schilderij heeft gemaakt. Tot het water stijgt is een betoverende roman over drie mannen, verbonden door een onverbrekelijke vriendschap, heen en weer geslingerd tussen. Afrika, de Antillen en Haïti

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nbc - Orlando

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789493081918

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tot het water stijgt"

Tot het water stijgt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima