Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Transformers 3 - Powie filmowa - Ciemna strona ksiyca

Michael Kelly
pubblicato da Saga Egmont International

Prezzo online:
3,99

Optimus Prime jest rozczarowany, e ludzie nie powiedzieli mu o Arce - statku, który rozbi si na Ksiycu wiele lat temu. Obiecali mu w kocu, e nie bd ukrywa przed nim niczego, co dotyczy sojuszu. Kiedy Sentinel Prime, zagubiony lider Autobotów i mentor Optimusa, zostanie odnaleziony na statku, jego postawa zaskakuje wszystkich. Bezpieczestwo Ziemi znów jest zagroone. Czy Autobotom i ludziom uda si znowu poczy siy, aby pokona wspólnego wroga? HASBRO oraz logo HASBRO, TRANSFORMERS oraz wszystkie powizane znaki s znakami towarowymi nalecymi do Hasbro i wykorzystanymi za zgod producenta. © 2020 Hasbro. All Rights Reserved. © 2011 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/10/2020

Lingua Polacco

EAN-13 9788726534696

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Transformers 3 - Powie filmowa - Ciemna strona ksiyca"

Transformers 3 - Powie filmowa - Ciemna strona ksiyca
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima