Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in België meer dan 25.000 Joden vanuit de Dossinkazerne in Mechelen per trein naar Auschwitz gedeporteerd. Drie jongemannen uit Brussel besluiten tot actie over te gaan en beramen een levensgevaarlijk plan om een volgende trein te stoppen en zoveel mogelijk gevangenen te bevrijden. Op 19 april 1943 vertrekt Jodentransport XX met 1.631 mannen, vrouwen en kinderen. Gewapend met slechts één pistool staan de drie jongemannen klaar om de trein tot stoppen te dwingen...

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789492958372

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Transport XX. Bestemming Auschwitz"

Transport XX. Bestemming Auschwitz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima