Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tres vegades tu

Federico Moccia
pubblicato da Columna CAT

Prezzo online:
4,99

Sis anys després, les vides dels nostres protagonistes han canviat. Han aconseguit ser feliços, però quan menys s'ho esperen, els seus camins es tornen a trobar Després de l'èxit d'A tres metres sobre el cel i Tinc ganes de tu, arriba l'esperat desenllaç de la història d'amor de l'Step, la Babi i la Gin. Amb més de dos milions i mig d'exemplars venuts al nostre país, Federico Moccia és un dels autors de novel·la juvenil més infl uents dins del panorama editorial i l'impulsor del fenomen fan a la novel·la romàntica. Amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Columna Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788466422161

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tres vegades tu"

Tres vegades tu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima