Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

#1 Wall Street Journal Bestseller

New York Times Bestseller

USA Today Bestseller

Bill Campbell olyan prominens nagyvállalatok növekedésében vállalt szerepet, mint a Google, az Apple és az Intuit. Szoros kapcsolatot ápolt a Szilícium-völgy legkreatívabb elméivel, köztük Steve Jobs-szal, Larry Page-dzsel és Eric Schmidt-tel. Igazi üzleti zseni: tucatszámra mentorált fontos cégvezetket, vállalkozókat, befektetket, de még pedagógusokat és sportolókat is az Amerikai Egyesült Államokban.

A Google vezeti, Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg és Alan Eagle több mint tíz éven át tapasztalták, hogyan épít Bill kapcsolatokat, hogyan inspirálja ket és oldja fel a lappangó feszültségeket, amelyek a gyorsan változó közegekben óhatatlanul kialakulnak.

Ez a kötet Coach Bill bölcsességének esszenciája - a szerzk mentoruk eltti tiszteletadás gesztusaként tárják elénk útmutatásait. Több mint nyolcvan emberrel készítettek interjút, akik ismerték és szerették Bill Campbell-t.

A Trillió dolláros coach híres emberek, vállalatok életébl vett anekdotákkal szemlélteti a mester munkamódszerét. Nélkülözhetetlen segédanyag minden elrelátó vezetnek és menedzsernek.

Eric Schmidt a Google elnök-vezérigazgatója volt 2001 és 2011 között, a Google elnökségi tagja 2011-tl 2015-ig és az Alphabet elnökségi tagja 2015-tl 2018-ig.

Jonathan Rosenberg a Google vezérigazgató-helyettese volt és az Alphabet vezetségi tanácsadója. A Google termékfejleszti csapatát vezette 2002-tl 2011-ig.

Alan Eagle 2007 óta igazgató a Google-nél. Korábban Eric és Jonathan beszédeit írta, jelenleg a Google értékesítési programjainak egyik vezetje.

A három szerztl korábban magyarul megjelent: Google - így vezetünk mi.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Tecniche di management

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955853

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Trillió-dolláros coach"

Trillió-dolláros coach
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima