Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mitoloji bir dünya görüü sistemidir. Bu sistem
ilkel insanlarn kendi zamanlarna uygun dini ve
mitolojik tasavvurlarnn tümünü organize ediyor.
Ayrca ilkel insanlarn sosyal yaamn yöneten,
onlar belirli normlarda koruyan ve gelecek
zamanlara ileten bir inanç sistemidir.
Bu monografide de ilkel insanlarn tarihi
yaratclk döneminde "yazar" olduu dünya görüün
çeitli yönleri, aamalar, mitolojik karakterleri,
totemleri ve kültleri, ongun ve kutsal inanlar,
onlarn geliim düzeyleri, sembolleri, arketip (ilk
örnek) iaretleri, rakam yaratma sistemi, mitolojik
güvenleri, romantik dünya görüleri, onlarn
folklordaki yansmalar, siyasi mitler, manevi mitler,
romantik mitler, matematiksel mitler, sosyal mitler,
tarihsel mitler, devletle ilgili siyasi mit ve ahlaki
mitler incelenmitir.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003960042

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Türk Mitolojisi"

Türk Mitolojisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima