Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elinizdeki "Türk dârî Yarglama Hukuku Dersleri" adl bu eser, esasen Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM'n ayn konudaki önceki eserlerinin yeni sistem ve mevzuat deiikliine uygun güncellenmesinden ibarettir.

Bu eser de tpk iki ciltlik "Türk dâre Hukuku Dersleri" adl eserimiz gibi, uzun süreden beri planladmz idârî rejim ekseninde yazlmtr. Tpk dier iki cilt gibi bu eserin de bu eksende kaleme alnmasnn temel nedeni, yaklak olarak Tanzimat'tan bu yana Türkiye'nin hukuk devleti ilkesini gerçekletirmek için araç olarak idârî rejimi benimsemi olmasdr.

Bu eserde planlama gerei, mümkün olduu oranda idârî yargya ilikin konulara yer vermeye çaltk. Ancak son zamanlarda Türk yazl hukukundaki ba döndürücü gelime, hukuk yaznnda kaleme alnan birçok eseri daha yaymlanmadan eskitebilmektedir.

Sayg deer okuyucular, insanlar kendi hatalarn kolay kolay fark edemezler. Bu yüzden bu eseri okurken farkna vardnz ve düzeltilmesini istediiniz yanllklar, lütfen yildirimramazan@hotmail.com adresine yaznz. Olas yanllklarn düzeltilmesi konusundaki katklarnzdan dolay imdiden bütün okuyucularma teekkür ederim.

Örencilerinin bir an önce yararlanmas için yaptmz bu çalmann, ilerleyen baslarda güncelliinin korunmas için çabalamak borcumuzdur.

Bu eserin kolay okunup anlalmas için büyük ura veren olumlu katklarda bulunan herkese, özellikle Ar. Gör Özge ÇELKTA'a ve Astana Yaynlar çalanlarna sonsuz teekkürlerimizi sunarz.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959671

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Türk dari Yarglama Hukuku Dersleri"

Türk dari Yarglama Hukuku Dersleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima