Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Türkiye'de Kürtaj

Sedef Erkmen
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

"Bu kitap, Türkiye'de kürtajn biyopolitikasnn, AKP döneminde derinletiini ve yaamn her alanna nüfuz ettiini öne sürer ve bu balamda kullanlan teknikler ve söylemlerin kendinden önceki dönemlerden ayrld, neoliberal ve muhafazakâr politikalarn milliyetçi ve cinsiyetçi ataklarla yürütüldüü iddiasna dayanr."

Kürtaj, kadnlarn kendi hayatlarna sahip çkma mücadelelerindeki zorlu konulardan biridir. Elinizdeki kitap, tarihsel bir perspektiften kürtaj politikalarn ele alyor. Kürtaj ve doum kontrolü ne zaman özel alann kuytularndan çkp devlet politikalarnn konusu haline geldi? Kadnlarn bedenleri üzerindeki denetimlerinin karsna "fetüsün yaam hakk"nn çkarlmasnn anlam neydi? 20. yüzyldaki nüfus politikalar ile günümüzün biyopolitikas arasnda ne türden süreklilikler ve kopular var? Feministler bu zorlu konuyu nasl tarttlar? Kadnlarn hayatlarna, bedenlerine, özgürlüklerine ve cinsiyet eitlii fikrinin her türlü tezahürüne kar saldrlarn hz kazand bir dönemde, kürtajn feminist tartmasna dair bu kapsaml çalma, zihin ve ufuk açc.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530937

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Türkiye'de Kürtaj"

Türkiye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima