Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Türkiye'nin Linç Rejimi

Tanl Bora
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
2,59

Tarihimizde pek çok örnei bulunan, bugün de gayet olaan bir ekilde sürüp giden linçler silsilesi, Türkiye'de sürekli bir linç "rejimi"nin var olduunu düündürüyor. Hepsinin bahanesi ya da hedef ald kesimler, isimler birbirine benziyor. Bunlar eskiden aznlklar, daha yakn zamanda Aleviler, komünistler olurdu; 2000'lerde, PKK'y bahane ederek Kürtlere yöneldi. Linçleri besleyen tarih anlats, "millî" eitimden itibaren resmî azlarca yaygnlatrlan dümanca rkç-etnisist söylemler barndryor. Yaanan linç giriimlerine bunlarn izdüümleri olarak da bakmal.

Tanl Bora, Türkiye'nin Linç Rejimi'nde, bahanesi ve merulatrma mekanizmalar hep hazr tutulan linç eylemlerinin analizini sunuyor. Nazi Almanyas ile halimizi karlatrarak... Son yllardaki linç giriimlerinin inanlmas zor dökümünü sunarak... "Linç, en aikâr medeniyet kaybdr. Linçin sradanlat, kolektif bir utanç yaratmad, infiâl uyandrmad bir toplum, toplum olma vasfn yitirir" sözlerinin altn çizerek...

Kitabn bu yeni basksnda, 6-7 Eylül olaylar, popüler linç söylemi ve "Gezi" eylemleri dönemindeki linçlerle ilgili ilave yazlar yer alyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750516108

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Türkiye'nin Linç Rejimi"

Türkiye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima