Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Powie historyczna Antoniny Domaskiej rozgrywajca si w kocu XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego.Powie ukazuje mdr polityk zagraniczn i sprawiedliwe rzdy wewntrzne ostatniego z Piastów, któremu wdziczna pami ludu nadaa miano króla chopów.Pisarka w sposób bardzo interesujcy i trafiajcy do wyobrani opisuje historyczn rzeczywisto i czy j z fikcyjnymi zdarzeniami. Dziki wartkiej akcji, starannie odtwarzajcej przeszo, mamy wraenie niejako przeniesienia si do tamtych odlegych czasów. Zasug pisarki jest te wzbogacanie utworu wtkami sensacyjnymi.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2016

Lingua Polacco

EAN-13 9788379037933

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Trzaska i Zbroja"

Trzaska i Zbroja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima