Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ud fra historiske fakta og de rygter, der stadig verserer på egnen om virkelighedens Tunnelmager, den meget excentriske femte Hertug af Portland, William John Cavendish Bentinck-Scott (1800-1879), har Mick Jackson vækket denne mystiske Hertug til live og skabt en fascinerende og sprudlende roman og en af litteraturhistoriens mest uforglemmelige hovedpersoner. Hans Nåde, Hertugen af Portland, lever sit liv som excentrisk eneboer på sit gods i Nordengland. Her får han bygget et enormt system af kilometerlange tunneler, så brede, at to hestevogne kan passere hinanden. Han drives omkring på sit gods i en ensom søgen, pint af et uhåndgribeligt savn, hvis oprindelse afdækkes gradvist, såvel for hertugen som for læseren. ¿Jeg banede mig vej hjem gennem Cow-close-skoven, hvor jeg fik øje på en enlig skades dovne, dykkende flugt. Jeg spyttede to gange, løftede min hat og sagde: »Godmorgen, hr. Skade,« og derefter så jeg mig omkring for at sikre mig, at mit lille ritual ikke var blevet overværet af nogen. Jeg tror minsæl, at jeg bliver mere overtroisk for hvert år, der går. Engang ville jeg have kastet en sten efter fuglen. Nu kryber jeg sammen som et forskræmt barn.¿

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771283372

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tunnelmageren"

Tunnelmageren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima