Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Med sina vidunderliga tre romaner - Tunneln, Om hjältar och gravar och Abbadón, utplanaren - gav Ernesto Sabato en avgörande impuls till den magiska realismen och förändrade Latinamerikas litteratur i grunden. Den löst sammanhallna romantrilogin kulminerade 1974 i Abaddón, utplanaren - en fragmentarisk, upplöst roman där självbiografiska spar vävs in i apokalyptiska visioner av saväl bibliska förintelser som bomben i Hiroshima och Vietnamkriget.
I svensk översättning av Peter Landelius.

ERNESTO SABATO [1911-2011] var en argentinsk författare och fysiker. Efter andra världskriget gav han upp sin karriär som vetenskapsman för litteraturen. Utöver de tre romanerna publicerade han en rad essäböcker och ledde en kommission som undersökte den argentinska diktaturens förbrytelser pa 1970-talet; först därefter blev han tvungen att lämna hemlandet.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789180234269

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tunneln"

Tunneln
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima