Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Sandra Marton -Tutkular ve Gerçekler

Jacob Wilde, ilk gençliinden itibaren hzl, cokulu ve dolu bir hayat yaamt Jacob Wilde'n hareketli geçmiinin, özellikle çapknlk hikâyelerinin dedikodusunu çok duymutu Ama Addison'un tek düündüü, kendi geleceiydi. Üstelik bu gelecekte, inanlmaz kibirli olan bu adama yer yoktu! Addison, Jake'in bildii kadnlara benzemiyordu. Addison onunla tartmaktan fazlasn yapyor, ona meydan okuyordu

Heidi Rice - Unutulmayan Gece

Tess'i bir anda etkisi altna alan tensel uyum ve bugüne kadar yaad en vahi geceyi unutmas mümkün olmayacakt. Nate'i yatandan ve zihninden uzak tutmakta zorlanmasnn tek nedeninin elbette kararllk olmas gerekiyordu. yi de bugüne kadar tant en çekilmez adam neden bu kadar çok arzuluyordu.Sayfa Says: 224


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053391111

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tutkular ve Gerçekler / Unutulmayan Gece"

Tutkular ve Gerçekler / Unutulmayan Gece
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima