Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çada edebiyatmzn özgün kalemi Müge plikçi ilk kez çocuklar için yazd!

Columbus'un Kadnlar, Kafda ve Ksa Ömürlü Açelyalar gibi tannm kitaplarn yazar Müge plikçi ilk kez çocuklar için yazd. Okurlarn küçük bir çocuun hayallerinin, özellikle de "uçma tutkusu"nun peinden sürükleyecek bu ilginç öykü, stanbul'un yok edilen simgelerinden biri olan Kadköy'deki eski Sal Pazar'nda geçiyor. Hayalperest bir çocuun gündüz dülerini, okuru gerçek ve hayal arasnda duraksz bir yolculua çkararak anlatan plikçi bu çok renkli öyküsünü, gözard edilen toplumsal gerçekler ve unutulmaya yüz tutmu insani deerlerle kurguluyor. Gün Kitapl'nn yeni kitap boyutuyla yaymlanan ilk eser olma özelliini de tayan Uçan Sal, Mustafa Deliolu'nun düleri zenginletiren usta ii desenleri, Suzan Aral'n özgün grafik tasarmyla çada çocuk edebiyatnn unutulmazlar arasnda yerini almaya aday.

Bütün çocuklar gibi, hayalle gerçei bir arada yaayan Sibel'in en çok yapmak istedii ey uçmak! Annesi ve ikiz kardeleriyle Sal Pazar'na giderken de, ald simitleri bileine geçirirken de hep "uçuyor"! Ama pazar kalabalnn içinde annesini kaybediverince, Sibel'in yürei azna geliyor. Keke kanatlar olsa da pazara tepeden bakabilse! imdi kim yardm edecek bu uçma sevdals çocua?..

Sayfa Says: 88

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gün Kitapl

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054603411

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uçan Sal"

Uçan Sal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima