Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uit Egypte van André Aciman vertelt het verhaal van Acimans Joodse familieleden en hoe zij hem vormden. Van de auteur van Noem me bij jouw naam.

Uit Egypte van André Aciman is het bejubelde debuut van de auteur van Noem me bij jouw naam. Deze rijkgeschakeerde memoires vertellen het verhaal van Acimans flamboyante, Joodse familie vanaf het moment dat de eerste familieleden begin twintigste eeuw aankomen in kosmopolitisch Alexandrië tot hun gedwongen exodus drie generaties later.

In de hem zo typerende elegante stijl laat Aciman de lezer kennismaken met de bonte schare excentriekelingen die hem vormde oom Vili: allesdurver, soldaat, verkoper en spion; zijn twee grootmoeders: de Prinses en de Heilige, die roddelden in een mengeling van zes talen die alleen zij begrepen; en tante Flora: de Duitse vluchteling die haar hele leven verkondigde dat elke Jood minstens tweemaal alles kwijtraakt. En in de tussentijd leert de lezer een jongen kennen die, ondanks zijn verlangen naar een grotere wereld, Egypte nooit wil verlaten.

'Aciman is een groot verteller en de verwanten die hij als archeologische kunstschatten in een Italiaans-Byzantijns decor tot leven wekt, zijn onvergetelijk.' Trouw
'Een driedubbele prachtroman, die mede dankzij de uitstekende vertaling in één ruk is uit te lezen.' NRC Handelsblad
'Aciman is een meesterverteller. Ik heb Uit Egypte met een brok in mijn keel achter elkaar verslonden.' Boris Dittrich

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Autobiografie e biografie letterarie

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/07/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789026348655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uit Egypte"

Uit Egypte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima