Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uluslarn Düüü - Daron Acemolu - James A. Robinson
Uluslarn Düüü - Daron Acemolu - James A. Robinson

Audiolibro Uluslarn Düüü

Daron Acemolu - James A. Robinson
pubblicato da Doan Yaynlar

Prezzo online:
29,99

Güç, zenginlik ve yoksulluun kökenleri "Tarih, kaderden ibaret deildir!" Uluslarn Düüü, tarih boyunca uluslarn, özellikle de birbirine benzeyen uluslarn ekonomik ve politik gelimeleri arasnda neden büyük farkllklar olduuna dair bir tartma yürütüyor. Yazarlar ksaca "Neden baz ülkeler zenginken bazlar yoksuldur?" eklinde bir soru ortaya atp, köleci toplumlar, feodalizm, sömürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm uygulamalar arasnda ilginç ve çok öretici bir yolculua çkyorlar. Sömürgeler, koloniler, devrimler ve kurtulu hareketlerinin gölgesi, günümüze nasl düüyor Sanayi Devrimi, neden Moldovya'da deil de ngiltere'de balad Kara Ölüm denilen Veba, krallar, lordlar, serfleri nasl etkiledi Toplumlarn elitleri ile en alttakiler arasnda deien ve deimeyen iliki biçimleri hangileridir Uluslarn Düüü, dünyaya baknz ve kavraynz deitirecek.

Dettagli down

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Beni culturali » Bibliografie, cataloghi e discografie

Editore Doan Yaynlar

Formato Audiolibro

Durata 17:58.56

Pubblicato 31/07/2023

Lingua Turco

EAN-13 9786256843356

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uluslarn Düüü"

Uluslarn Düüü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima