Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Queixals trencats a destemps, un exmarit a qui cal cuidar, uns veïns ressorgits de les flames, l'extirpació d'un mioma, l'espera del retorn d'un desaparegut. Els personatges d'aquests relats es troben en aquell moment d'inflexió on sembla que tot està a punt d'esmicolar-se, quan la rutina s'ensorra i s'intensifica el diàleg entre l'emoció i la raó. Sense concessions ni filtres, l'autora observa la línia que separa l'amor del dolor, una frontera gairebé imperceptible que determina les accions dels que decideixen ser fidels a ells mateixos encara que sigui contra la moral establerta. Aquest volum mostra l'obra d'una autora descarnada que treballa amb la matèria del que ens fa humans i d'allò que ens allunya de ser-ho. Incisiva, elegant i original, aconsegueix sorprendre'ns a cada pàgina. Premi dels llibreters de Guipúscoa i premi Euskadi de Literatura 2018 "Un cor massa gran demostra que la realitat és tan complexa que, en algunes ments, es distorsiona d"una manera inevitable" - Ara Llegim

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339401

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Un cor massa gran"

Un cor massa gran
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima