Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Un final feliçés unanovel·la original, tendra i dura al mateix temps, que transcorre tota en una sola nit: arrenca amb la posta de sol i s'acaba amb l'alba. La Nora convida la Sara a una rave: així comença una inoblidable nit de festa en què s'entrecreuen històries d'amor, conflictes personals i també sexuals, i un passat que torna en forma de remordiment i que deixa inevitablement un pòsit de culpa. Un final feliç és la història d'una educació sentimental i sexual en la societat contemporània, amb totes les seves complexitats i tragèdies, i una exploració inèdita de les noves formes d'estimar i de relacionar-se d'una nova generació que lluita per fer-se lloc en un món cada vegada més complex i inhòspit.RoserAtmetllaha escrit un textdestinat a convertir-se en una referència, en què el fi retrat generacional se sosté gràcies a una exploració lingüística fascinant i moderna.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Editorial Navona

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788419552457

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Un final feliç"

Un final feliç
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima