Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Un home invisible

Ralph Ellison
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
14,99

"Un home invisible" és una obra clau de la literatura nord-americana que ha captivat els lectors des de la seva aparició l'any 1952. Primera novel·la d'un autor fins aleshores desconegut, va assolir ràpidament un èxit popular enorme, i va rebre el Premi Nacional de Literatura de ficció, fets que van convertir Ralph Ellison en un dels escriptors més rellevants del segle XX. "Un home invisible" és un tour de force enginyós i apassionat. El protagonista anònim de la novel·la'una de les primeres que planteja el conflicte racial des del punt de vista dels negres'és un jove del sud dels Estats Units que es trasllada al nord en ser expulsat de la universitat per a negres on estudia. A Nova York sortirà de l'anonimat, es lliurarà a la missió de lluitar pels drets de la seva comunitat i s'erigirà en un dels seus portaveus, per acabar finalment sucumbint davant la violència i la confusió, mancat de veu i convertit en un home invisible.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/09/2012

Lingua Catalano

EAN-13 9788477275299

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Un home invisible"

Un home invisible
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima