Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Una boda a Lió

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
4,99

Durant el Terror jacobí, una jove, que espera l'execució al fosc soterrani d'una presó, es retroba amb el seu promès, a qui creia mort en una insurrecció de les forces partidàries de la monarquia. Només la compassió dels seus companys d'infortuni ajudarà els amants a complir el seu desig més gran, presentar-se davant de Déu com a marit i muller, i alhora oferirà un consol momentani a tots els presents. Publicat originalment el 1927, "Una boda a Lió" és un retrat colpidor de la persecució política i religiosa, un dels principals fracassos de la humanitat segons Stefan Zweig. Aquesta edició inclou, a més, els relats "El camí", "Un home que no s'oblida" i "Dos solitaris". "En els seus relats, Stefan Zweig fa mostra d'una mordacitat i un domini de les formes narratives breus que admiro profundament". Edmund De Waal

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/02/2020

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788477276296

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Una boda a Lió"

Una boda a Lió
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima