Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Urantia Bogen, der først blev udgivet af Urantia Foundation i 1955, præsenterer os med menneskehedens oprindelse, historie og skæbne. Den besvarer spørgsmål om Gud, livet i det beboede univers, verdens historie og fremtid, og den indeholder en opløftende fortælling om Jesu liv og lære.

Urantia Bogen skildrer vores forhold til Gud Faderen. Alle mennesker er sønner og døtre af en kærlig Gud og derfor brødre og søstre i Guds familie. Bogen giver ny åndelig sandhed for moderne mænd og kvinder og en vej til et personligt forhold til Gud.

På baggrund af verdens religiøse arv beskriver Urantia Bogen en endeløs skæbne for menneskeheden, idet den lærer at levende tro er nøglen til personlig åndelig fremgang og evig overlevelse. Den beskriver også Guds plan for den progressive udvikling af enkeltpersoner, det menneskelige samfund og universet som helhed.

Mange mennesker rundt om i verden har sagt at læsning af Urantia Bogen har dybt inspireret dem til at nå dybere niveauer af åndelig vækst. Den har givet dem ny mening til livet og ønsket om at være til tjeneste for menneskeheden.

Vi opfordrer dig til også at læse den og opdage for dig selv dens forædlende budskab.

Begynd at læse Urantia Bogen

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9780911560206

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Urantia Bogen"

Urantia Bogen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima