Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Urantia Raamat

Urantia Foundation
pubblicato da Urantia Foundation

Prezzo online:
4,11

Urantia Sihtasutuse poolt 1955 esmakordselt avaldatud Urantia raamatu on autorite sõnul kirjutanud taevased olendid ilmutusena meie planeedile Urantiale.

Urantia raamatu tekstid tutvustavad meile inimkonna päritolu, ajalugu ja saatust ning annavad juhiseid suheteks Jumal-Isaga. Need esitavad ainulaadse ja muljetavaldava pildi Jeesuse elust ja õpetustest. Need avavad inimesele uusi vaateid ajast ja igavikust ning pakuvad uusi üksikasju meie tõusujoones kulgevast avastusretkest sõbralikus ja hoolikalt juhitud universumis.

Urantia raamat ühendab teaduse, filosoofia ja religiooni kergestimõistetavaks ja sisutihedaks tervikuks. Selle raamatu lugejad ja uurijad usuvad, et Urantia raamat suudab märkimisväärselt toetada inimeste religioosset ja filosoofilist mõtlemist kogu maailmas.

Urantia raamat ei ole religioon per se. See tugineb mineviku ja tänapäeva religioossele pärandile, julgustades isiklikku elavat religioosset usku.

Lugejad kogu maailmast on meile rääkinud, et Urantia raamatu lugemine on neid sügavalt mõjutanud ja sageli ka nende elu muutnud. See on innustanud neid jõudma uuele vaimse arengu tasemele ja aidanud paremini mõista inimelu väärtust.

Me innustame ka sind seda lugema ja avastama enda jaoks selle ülendavat sõnumit.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2013

Lingua

EAN-13 9781883395469

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Urantia Raamat"

Urantia Raamat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima