Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Urantiaboken kom ut första gången år 1955 och berättar om människosläktets ursprung, dess historia och öde. Boken svarar på frågor om Gud, om livsformer i vårt universum, om vår världs historia och framtidsutsikter. Dessutom innehåller boken också den inspirerande berättelsen om Jesu liv och gärningar.

I Urantiaboken beskrivs relationen mellan människan och Gud. Varje människa är barn till den ende, kärleksfulle Guden och därmed är varje människa också medlem i Guds familj. Boken tillhandahåller andliga sanningar för den moderna världens människor och visar vägen till en personlig relation med Gud. Urantiaboken utgår från världens samlade religiösa budskap och beskriver en oändlig framtida tillvaro för människosläktet.

En egen levande tro utgör nyckeln till personlig andlig utveckling och nyckeln till att få existera för evigt. Boken beskriver även den speciella utvecklingsplan som Gud har för såväl individer som samhällen och rent av för vårt eget universum.

Många som läst boken världen över vittnar om hur den gett dem djupare insikt och hjälpt dem att utvecklas på ett andligt plan. Den har skänkt dem en känsla av större mening med livet och en längtan efter att få finnas till hand för sina medmänniskor.

Vi vill uppmuntra alla att ta del av texterna och att bli bekanta med bokens inspirerande innehåll.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9781883395483

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Urantiaboken"

Urantiaboken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima