Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Urantijos Knyga

Urantia Foundation
pubblicato da Urantia Foundation

Prezzo online:
4,11

Urantijos knyga, pirm kart Urantijos fondo išleista 1955, teigia, jog buvo dangišk btybi pateikta kaip apreiškimas ms planetai - Urantijai.

Raštai Urantijos knygoje mus informuoja apie žmonijos genez, istorij ir likim, taipogi apie ms santykius su Dievu Tvu. Jie pateikia unikal ir intriguojant Jzaus gyvenimo ir mokym pasakojim. Jie atskleidžia naujas laiko ir amžinybs properšas žmogiškajai dvasiai bei pateikia nauj detali apie ms beprasidedant nuotyk draugiškoje ir atidžiai prižirimoje visatoje.

Urantijos knyga pateikia aiški ir apibržt mokslo, filosofijos ir religijos integracij. Tie, kas j skaito ir studijuoja, tiki, kad Urantijos knyga gali suteikti itin reikšming paskat religiniams ir filosofiniams viso pasaulio žmoni apmstymams.

Urantijos knyga nra "religija". Ji pltoja religin praeities ir dabarties palikim, skatindama asmenin, gyv religin tikjim.

Skaitytojai iš viso pasaulio yra mums sak, jog Urantijos knyga juos giliai paveik ir dažnai pakeit j gyvenimus. Ji kvp juos pasiekti naujus dvasinio augimo lygmenis ir praturtino j žmogiškojo gyvenimo verts supratim.

Tikims, kad ir Js perskaitysite j bei pats sau atrasite jos kilni prasm.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2004

Lingua Lituano

EAN-13 9781883395445

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Urantijos Knyga"

Urantijos Knyga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima