Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uro og urenhed

Per Stounbjerg
pubblicato da Aarhus University Press

Prezzo online:
41,59
46,12
-10 %
46,12

Uro og urenhed gor de radikale sporgsmal, Strindberg stiller til identitet, fortAelling og udtryksmader, til afgorende momenter i en litterAer omstigning fra realisme til modernisme. Gennem studier i Tjanstekvinnans son, Han och hon, Le Plaidoyer d'un fou, Inferno, Legender og Ensam indkredses Strindbergs metode, herunder hans stadige selvrevision, teksternes modstand mod at fryse fast i de former, de benytter, og deres gestaltning af en krise i reprAesentationen. Undervejs foreslas teoretiske nybestemmelser af selvbiografi, realisme og modernisme. De indgar i kortlAegningen af en skrivepraksis, hvor rystelse, tvivl og uvished er drivkrAefter i en bevAegelig, selvbevidst og verdensvendt prosa.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2005

Lingua Danese

EAN-13 9788771247534

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uro og urenhed"

Uro og urenhed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima