Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Usynlig morder

Unge, vakre menn i Miami blir kidnappet og torturert etter at drinkene deres er blitt blandet med et stoff som får dem til å miste hukommelsen. Kriminalbetjent Carson Ryder vet gjerningsmannens navn, høyde, kroppsbygning og alder - så det burde være umulig for ham å slippe unna. Likevel gjør han det.

For å få hjelp kontakter Carson sin bror - en forherdet forbryter som vet mye om syke sinn - men brorens merkelige oppførsel gjør Carson enda mer forvirret.

Volden trappes opp for hver kidnapping, og det er bare et tidsspørsmål før torturen ender med drap. Men hvordan slår man kloa i en usynlig mann?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2016

Lingua

EAN-13 9789150740455

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Usynlig morder"

Usynlig morder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima