Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir çocuk içinde art niyetsizlii, saf ruhu tar; birinin acsn ve kaygsn emmeye hazr küçük bir sünger gibidir. Bir çocuk, her olumsuz hareketi kendine çeken mknatsa benzer. Ban okaman, masum küçük gözlerine bakman, sana gülümsesi için yeterlidir, o zaman tüm dünya onun olur... Bir çocuk evinin duvarlarndan ve küçük köyünün snrlarndan öte baka hiçbir eyi görmemise neyi bilebilir?Utanç Odas, Messinya adl küçük bir köyde zalim bir babann ve zayf bir annenin gölgesi altnda yaayan üç kz kardein hikâyesi.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126748

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utanç Odas: Masumiyet"

Utanç Odas: Masumiyet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima