Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Utrota varenda jävel/Nu dog du

Sven Lindqvist
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
10,49
11,06
-5 %
11,06

Med Joseph Conrad som vägvisare söker Sven Lindqvist i Utrota varenda jävel efter västerlandets ideologiska kärna och finner att den kommer ur rasismen och har sin naturliga slutpunkt i folkmordet. Nu dog du blir ett labyrintiskt formexperiment genom bombernas århundrade, 1900-talet, med alternativa vägar till undersökningens kärna. Sven Lindqvist, 1932-2019, publicerade trettiofem böcker och stod genom hela författarskapet i debattens mittpunkt. Utrota varenda jävel utkom första gången 1992 och Nu dog du 1999. Här presenteras de i en volym med förord av Athena Farrokhzad.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066854

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utrota varenda jävel/Nu dog du"

Utrota varenda jävel/Nu dog du
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima