Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ngiltere'de XIX. yüzyln ikinci yars, "Victoria Dönemi" olarak adlandrlan bu dönem, orta snfn yükseliini, gösterili yaamlarn moda oluunu simgeler. Brontë kardeler, kadnn edebiyatla uramasnn ho görülmedii bu yllarda, önce bir erkek kimliiyle iirler, sonra kendi adlaryla klasikler arasnda yer alacak üç önemli romana imza atmtr. Emily Brontë 1848'de öldüünde dünya edebiyatnn en güzel romanlarndan birini, Uultulu Tepeler'i brakmtr ardnda. Bu Victoria dönemi roman, kimine göre dünyann gelmi geçmi en büyük ak roman, kimine göre her okunuunda deiik tatlar veren çalar ötesi bir eser, ya da insann içine ileyen bir anlatmla dile getirilmi uzun bir iirdir.

Ölümünden bir yl önce bitirdii Uultulu Tepeler'deki kiilerin yalnzca hayal ürünü kiiler olmad, Brontë'nin çevresindeki gerçek kiilerden derin izler tad da bir gerçektir. Sevgi, kin, nefret, öç alma tutkusu gibi güçlü duygularla örülü bu gençlik öyküsü, patlad patlayacak bir cinsellikle doludur. Daha otuz yandayken veremden ölen, son derece duyarl, hiç evlenmemi bu genç kadn yazar, tüm canllyla bu romanda vardr. Okuyann yana, deneyimlerine ve duyarllna göre deikenlik gösteren, farkl zamanlarda okunduunda deiik tatlar veren, tekrar tekrar okuma istei uyandran bir bayapt.

nce Kapak:

Sayfa Says: 416

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 335

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720406

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uultulu Tepeler"

Uultulu Tepeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima