Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tüm ailesini bir kazada kaybeden 36 yandaki Iris hayatnn paramparça olduunu düünmektedir. Gri ve souk bir öleden sonrasnda, dünyann onun için hiçbir anlamnn olmad bir günde, bir daha eve dönmemek üzere sokaklara çkar.Tam delice bir ey yapmay aklndan geçirirken sokakta daha önce hiç farkna varmad bir kafe görür. Kafenin ilginç bir ad vardr: Dünyann en güzel yeri ite tam da buras. Kafe o kadar ilgisini çeker ki hemen içeri girer. Kafede Luca isminde bir talyanla karlar ve alt gün kafenin alt farkl masasnda Luca'yla sohbet eder. te tam da bu noktada balayan harika eyler bu kafeye vabeste idi

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/08/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786059441322

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vabeste"

Vabeste
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima