Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vacances with friends (Sèrie El Club de les Vambes Vermelles 19)

Ana Punset
pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial España

Prezzo online:
7,99

Les noies del Club de les Vambes Vermelles se'n van de viatge!

A les noies del Club de les Vambes Vermelles els espera el viatge de les seves vides: Eivissa, here we go! Però amb les Pavetes pel mig i els secrets entre les noies, les coses comencen a torçar-se. No se suposava que havia de ser un viatge increïble? Saben que només juntes arribaran tan lluny com es proposin. Ho podran aconseguir un cop més?

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vacances with friends (Sèrie El Club de les Vambes Vermelles 19)"

Vacances with friends (Sèrie El Club de les Vambes Vermelles 19)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima