Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Honore de Balzac, olaanüstü bak açs ve insan doasn derinden kavrayyla, ak nadir bulunan bir güzellikte anlatyor. Gerçek sevgiyi hiç tatmam Felix ve mutluluu, kendini ailesi için feda etmekte bulan Henriette arasnda imkânszlklarla örülü bir ak filizlenir. Genç Felix'in ruhu ve bedeni, gece ve gündüz gibi ikiye bölünmütür. Yasak bir öpücükle birbirine balanan kalpleri, ihanetin acmasz oklaryla paramparça olur...

Gerçekçilik akmnn öncülerinden biri olarak kabul edilen Balzac, Dickens'tan Flaubert'e, Proust'tan Henry James'e kadar yazarlar etkilemi ve düünürlere de ilham vermitir. Friedrich Engels için Balzac bir toplumbilimcidir.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003366035

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vadideki Zambak"

Vadideki Zambak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima